زبان:

چچنی

[ce]

بازگشت به چچنی

دسته بندی: имена

تصديق имена تلفظ ها