زبان:

برتون

[Brezhoneg]

بازگشت به برتون

2.391 واژه های در انتظار تلفظ:.

 • ضبط تلفظ eizh kant eizh kant [numerals, 800]
 • ضبط تلفظ c'hwec'h kant c'hwec'h kant [numerals, 600]
 • ضبط تلفظ pevar c'hant pevar c'hant [numerals, 400]
 • ضبط تلفظ tri c'hant tri c'hant [numerals, 300]
 • ضبط تلفظ daou c'hant daou c'hant [numerals, 200]
 • ضبط تلفظ pempzek pempzek
 • ضبط تلفظ div div [folklor Tolyši]
 • ضبط تلفظ skipailh skipailh
 • ضبط تلفظ dimez dimez
 • ضبط تلفظ implij implij
 • ضبط تلفظ kazetenner kazetenner
 • ضبط تلفظ ardead ardead
 • ضبط تلفظ Arme Arme [feminine noun]
 • ضبط تلفظ Ahès Ahès
 • ضبط تلفظ Beleg Beleg
 • ضبط تلفظ doktor doktor [rzeczownik, noun, profession, medycyna, medicine, occupations, education, odmiana rzeczowników]
 • ضبط تلفظ reuzied reuzied
 • ضبط تلفظ Modrot Modrot [Arthurian, male name, Old Breton, Mordred]
 • ضبط تلفظ dilhadenn dilhadenn
 • ضبط تلفظ tarch tarch
 • ضبط تلفظ tee-shirt tee-shirt
 • ضبط تلفظ kleurenn kleurenn
 • ضبط تلفظ gwiskamant gwiskamant
 • ضبط تلفظ tog tog [clothes, presens]
 • ضبط تلفظ c'hoariva c'hoariva
 • ضبط تلفظ kamp kamp [noun, German names]
 • ضبط تلفظ klub klub [noun, rzeczownik, odmiana rzeczowników]
 • ضبط تلفظ kêriadenn kêriadenn
 • ضبط تلفظ lez-varn lez-varn
 • ضبط تلفظ preti preti