زبان:

برتون

[Brezhoneg]

بازگشت به برتون

2.515 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ boned boned [beanie]
 • ضبط تلفظ teuziñ teuziñ
 • ضبط تلفظ ti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • ضبط تلفظ restaorant restaorant [restaurant]
 • ضبط تلفظ Gwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • ضبط تلفظ Gwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • ضبط تلفظ Nozvezh vat Nozvezh vat
 • ضبط تلفظ H'athg H'athg
 • ضبط تلفظ neuñviñ neuñviñ [swim]
 • ضبط تلفظ skeudenn skeudenn [image, picture]
 • ضبط تلفظ mouarenn mouarenn [blackberry]
 • ضبط تلفظ pod-houarn pod-houarn [pot]
 • ضبط تلفظ forchetez forchetez [fork]
 • ضبط تلفظ laouenn laouenn [louse]
 • ضبط تلفظ buoc'h buoc'h [cow]
 • ضبط تلفظ poent poent [dot]
 • ضبط تلفظ pouez pouez [weight]
 • ضبط تلفظ pilhenn pilhenn [pin]
 • ضبط تلفظ Lancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • ضبط تلفظ Gwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • ضبط تلفظ danvezenn danvezenn [material]
 • ضبط تلفظ uloc'h uloc'h [dust]
 • ضبط تلفظ diamant diamant [mineralogy, noun]
 • ضبط تلفظ plastik plastik [noun, plastic]
 • ضبط تلفظ treuzwelus treuzwelus [transparent]
 • ضبط تلفظ bresk bresk [British, Fragile, feeble]
 • ضبط تلفظ ar re ar re
 • ضبط تلفظ servijourez servijourez
 • ضبط تلفظ graet graet
 • ضبط تلفظ choazet choazet