زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته‌بندی: rdzogs chen

تصديق rdzogs chen تلفظ ها