زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته بندی: cities

تصديق cities تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟