زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته‌بندی: a ti yo ga

تصديق a ti yo ga تلفظ ها