زبان:

بنگالی

[bn]

بازگشت به بنگالی

دسته بندی: Nobel laureate in literature

تصديق Nobel laureate in literature تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟