زبان:

باواریايی

[bar]

بازگشت به باواریايی

دسته بندی: Pronomen

تصديق Pronomen تلفظ ها