زبان:

باواریايی

[bar]

بازگشت به باواریايی

دسته‌بندی: greeting

تصديق greeting تلفظ ها