زبان:

باواریايی

[bar]

بازگشت به باواریايی

دسته بندی: city in Austria

تصديق city in Austria تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟