زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: verbs (tt)

تصديق verbs (tt) تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟