زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: verbs (tt)

تصديق verbs (tt) تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟