زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: toponimy (ba)

تصديق toponimy (ba) تلفظ ها