زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: toponimy (ba)

تصديق toponimy (ba) تلفظ ها