زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: religions

تصديق religions تلفظ ها