زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها