زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: male surnames

تصديق male surnames تلفظ ها