زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: әдәбият

تصديق әдәбият تلفظ ها