زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: Тукай иҗаты

تصديق Тукай иҗаты تلفظ ها