زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: топонимика

تصديق топонимика تلفظ ها