زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: numerals

تصديق numerals تلفظ ها