زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: how

تصديق how تلفظ ها