زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: gaal

تصديق gaal تلفظ ها