زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: expressions

تصديق expressions تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟