زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: 47

تصديق 47 تلفظ ها