زبان:

عربی

[ar]

بازگشت به عربی

دسته‌بندی: ه

تصديق ه تلفظ ها