زبان:

آديگان

[адыгэбзэ]

بازگشت به آديگان

31 واژه های تلفظ شده.