زبان: ژوانگ [Vahcuengh]

بازگشت به ژوانگ

 • de تلفظ de
 • a تلفظ a
 • BAE تلفظ BAE
 • 吃饭 تلفظ 吃饭
 • dog تلفظ dog
 • na تلفظ na
 • ok تلفظ ok
 • gang تلفظ gang
 • 汉语 تلفظ 汉语
 • bit تلفظ bit
 • 什么 تلفظ 什么
 • AI تلفظ AI
 • ae تلفظ ae
 • cup تلفظ cup
 • rap تلفظ rap
 • son تلفظ son
 • saw تلفظ saw
 • bak تلفظ bak
 • dot تلفظ dot
 • bei تلفظ bei
 • but تلفظ but
 • gai تلفظ gai
 • Mae تلفظ Mae
 • bien تلفظ bien
 • bag تلفظ bag
 • Roi تلفظ Roi
 • Max تلفظ Max
 • UK تلفظ UK
 • Gyu تلفظ Gyu
 • get تلفظ get
 • sim تلفظ sim
 • meh تلفظ meh
 • Daeng تلفظ Daeng
 • baek تلفظ baek
 • bi تلفظ bi
 • hau تلفظ hau
 • vet تلفظ vet
 • nou تلفظ nou
 • ring تلفظ ring
 • raemx تلفظ raemx
 • bat تلفظ bat
 • huj تلفظ huj
 • Sam تلفظ Sam
 • go تلفظ go
 • Linh تلفظ Linh
 • sik تلفظ sik
 • HU تلفظ HU
 • da تلفظ da
 • ho تلفظ ho
 • mwngz تلفظ mwngz
 • han تلفظ han
 • daw تلفظ daw
 • duz تلفظ duz
 • Gun تلفظ Gun
 • baet تلفظ baet
 • Aek تلفظ Aek
 • Bouxcuengh تلفظ Bouxcuengh
 • Cuengh تلفظ Cuengh
 • cib تلفظ cib
 • rum تلفظ rum
 • ek تلفظ ek
 • up تلفظ up
 • IJ تلفظ IJ
 • 杜甫 تلفظ 杜甫
 • mug تلفظ mug
 • raiz تلفظ raiz
 • gou تلفظ gou
 • lau تلفظ lau
 • lik تلفظ lik
 • Dieb تلفظ Dieb
 • bya تلفظ bya
 • Fuj تلفظ Fuj
 • non تلفظ non
 • rox تلفظ rox
 • lai تلفظ lai
 • coek تلفظ coek
 • dai تلفظ dai
 • sing تلفظ sing
 • byanouq تلفظ byanouq
 • maj تلفظ maj
 • me تلفظ me
 • dox تلفظ dox
 • Rin تلفظ Rin
 • Noh تلفظ Noh
 • LAN تلفظ LAN
 • congh تلفظ congh
 • ej تلفظ ej
 • min og bae leux ,he has been out تلفظ min og bae leux ,he has been out
 • hwnz تلفظ hwnz
 • cwz تلفظ cwz