زبان: تالوسان [Talossan]

بازگشت به تالوسان

 • a تلفظ
  a
 • vida تلفظ
  vida
 • non تلفظ
  non
 • as تلفظ
  as
 • O تلفظ
  O
 • ar تلفظ
  ar
 • casas تلفظ
  casas
 • mai تلفظ
  mai
 • temp تلفظ
  temp
 • os تلفظ
  os
 • Benito تلفظ
  Benito
 • mes تلفظ
  mes
 • gün تلفظ
  gün
 • noi تلفظ
  noi
 • Tzara تلفظ
  Tzara
 • Perf تلفظ
  Perf
 • éu تلفظ
  éu
 • üc تلفظ
  üc