زبان: يو [Ɛʋɛgbɛ]

بازگشت به يو

  • Eve تلفظ Eve
  • wo تلفظ wo
  • ya̍ تلفظ ya̍
  • yoo تلفظ yoo
  • Dome تلفظ Dome
  • zephyr تلفظ zephyr
  • TSO تلفظ TSO