فرهنگ واژگان هواشناسی در زبان ژاپنی

آب و هوا: یک یخبندان شدید در مسکو، یک طوفان در حال نزدیک شدن به به ماکائو می باشد ، برف در حال بارش در برلین است آب و هوای یکی از عناوینی از که بارها در گفتگوهای خارج از کشور پیش می آید. از راهنمای زیر استفاده کنید تا با کلمات مربوط به آب و هوا آشنا شوید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play