عبارات مورد نیاز برای حال و احوالپرسی و عذرخواهی در زبان ژاپنی

خوشآمد گویی و عذرخواهی: وقتی‌ به زبان دیگری صحبت می‌کنیم مهم است که ادب را رعایت کنیم، مخصوصاً وقتی‌ به خارج سفر می‌کنیم. نزاکت یک جنبهٔ کلیدی در جهانی‌ که در آن زندگی‌ می‌کنیم می‌باشد و ابراز کلماتی‌ چون "لطفا" و "متشکرم" در تمام زبانها متداول است. داشتن شناخت اولیه راجع به چنین کلماتی‌ میتواند بسیار به کمک آید