عبارات مورد نیاز برای آدرس پرسیدن در زبان ژاپنی

"برید داخل اولین خیابونِ سمت راست"، "مستقیم ادامه بدید" ... یادگیری پرسیدن مسیر‌ها وقتی‌ از جای جدید دیدن می‌کنیم جزئی از سفر می‌باشد، علی‌‌رغم پیشرفتها در تکنولوژی در این بخش.  اینجا عباراتی هست که به شما در این چنین شرایط کمک می‌کند.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play