عبارات مورد نیاز برای حال و احوالپرسی و عذرخواهی در زبان چینی

خوشآمد گویی و عذرخواهی: وقتی‌ به زبان دیگری صحبت می‌کنیم مهم است که ادب را رعایت کنیم، مخصوصاً وقتی‌ به خارج سفر می‌کنیم. نزاکت یک جنبهٔ کلیدی در جهانی‌ که در آن زندگی‌ می‌کنیم می‌باشد و ابراز کلماتی‌ چون "لطفا" و "متشکرم" در تمام زبانها متداول است. داشتن شناخت اولیه راجع به چنین کلماتی‌ میتواند بسیار به کمک آید


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play