عبارات روزمره در زبان چینی

هر زبانی تعدادی عبارات دارد که مکرراً مورد استفاده قرار میگیرند، در این راهنما شما تعدادی از آن عبارات را خواهید یافت که برای شما مفید خواهند بود.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play