فرهنگ واژگان گاهشمار در زبان پرتغالی

روزها ماه ها و فصل ها: لغات پایه ای هستند برای هر کسی که در حال یادگیری زبانی جدید است.