فرهنگ واژگان اعداد و رنگ‌ها در زبان پرتغالی

رنگها و اعداد: اینها بخشی از اولین کلماتی از به یک کودک یاد میگیرد. چه اهل ایتالیا باشند چه اهل ژاپن یا هر جای دیگری در دنیا. شما قطعاً نمی توانید یادگیری این لغات را از دست بدهید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play