فرهنگ واژگان اعضای بدن در زبان يو كانتونيايی

بدن انسان: این راهنما می‌تواند بسیار کارآمد باشد اگر در خارج مجبور شوید به دلیل پیچیدگی مچ پا یا  گلودرد  به بیمارستان بروید. دانستن این که چگونه اعضای بدن را در زبانی دیگر نام ببرید می‌تواند بسیار کارآمد باشد.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play