فرهنگ واژگان حرفه ها در زبان ویتنامی

کار کردن به عنوان یک مستخدم در هتلی در ونیز و تلاش برای توضیح کارتان به کسی در زبانی دیگر کار آسانی نیست اگر نتوانید کلمات درستی استفاده کنید. اینجا می توانید بیابید که چگونه تعدادی از شغلهای متداول را نام ببرید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play