فرهنگ واژگان گاهشمار در زبان هلندی

روزها ماه ها و فصل ها: لغات پایه ای هستند برای هر کسی که در حال یادگیری زبانی جدید است.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play