عبارات مورد نیاز برای معاشرت کردن در زبان مجارستانی

رفتن بیرون، ملاقات با مردم و لاس زدن با آنها یه موقعیت عادی هست که ممکن است برای شما در تعطیلات پیش بیاید. این راهنما به شما کمک می‌کند که راحت تر منظورتان را بیان کرده و فهمیده بشوید وقتی‌ کسی‌ را ملاقات می‌کنید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play