فرهنگ واژگان مکان‌ها در زبان عربی

اماکن: تلاش برای پیدا کردن یک دستشویی در پاریس یا نزدیکترین ایستگاه مترو در مادرید فقط تعدادی از مواقعی هستند که شاید شما خودتان را در آن موقعیت بیابید اگر به فرانسه یا اسپانیا سفر کنید. دانستن کلمات پایی‌ای ذیل میتواند کمک بزرگی‌ در شرایط مختلف باشد.