این روزها بسیار سفر می‌کنیم و طبعا احتمال اینکه به کشورهایی که زبانشان را به خوبی نمی دانیم سفر کنیم.

به این دلیل انجمن فروو بخش جدیدی به نام "عبارات در سفر" در سایت ایجاد کرده است. در اینجا شما راهنمایی هایی همراه با عبارات مفید برای زمانی‌ که به کشوری سفر می‌کنید که زبان آنجا را نمی دانید پیدا خواهید کرد.

عبارات با توجه به شرایط ویژه که ممکن است در طول سفر رخ دهند گروه بندی شده است. همانطور که خواهید دید، تمام عبارات به زبان‌های دیگر ترجمه شده است، همراه با متون و تلفظهای مرتبط.

شما همچنین بخشی به نامه "ملزومات" پیدا خواهید کرد که حاوی لغات مشخصی‌ می‌باشد که به عنوانه مکمل برای راهنما‌ها طراحی شده است.