فرهنگ واژگان حمل و نقل عمومی در زبان روسی

حمل و نقل: سوار تاکسی شدن در منهتن یا قطار گرفتن در ایستگاه پدینگتن؛ اینها فقط تعدادی از مواردی است که با آن‌ مواجه میشوید، اگر به نیویورک یا لندن سفر کنید. این لغت ابتدایی میتواند به شما در استفاده از حمل و نقل عمومی‌ کمک کنید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play