فرهنگ واژگان نوشیدنی‌ها در زبان روسی

نوشیدنی‌ ها: سفارش دادن یک کوکا کلا در کشوری دیگر و تلاش برای فهماندن منظورتان به دیگران به آسانی‌ای که به نظر می‌‌آید نیست. این راهنما را برسی‌ کنید تا به شما در چنین لحظاتی کمک کند.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play