عبارات مورد نیاز برای خرید در زبان باسک

برای بسیاری از ما تعطیلات کامل نمی‌شه مگر با خرید ارزان و خوب کالاهای محلی. حتی دانستن اصول اولیه به شما کمک می‌کند تا از پس این کار بر آیید. اینجا شما میتوانید تعدادی از عبارات مفید در خرید را پیدا کنید.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play