فرهنگ واژگان مکان‌ها در زبان انگلیسی

اماکن: تلاش برای پیدا کردن یک دستشویی در پاریس یا نزدیکترین ایستگاه مترو در مادرید فقط تعدادی از مواقعی هستند که شاید شما خودتان را در آن موقعیت بیابید اگر به فرانسه یا اسپانیا سفر کنید. دانستن کلمات پایی‌ای ذیل میتواند کمک بزرگی‌ در شرایط مختلف باشد.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play