فرهنگ واژگان گاهشمار در زبان انگلیسی

روزها ماه ها و فصل ها: لغات پایه ای هستند برای هر کسی که در حال یادگیری زبانی جدید است.