عبارات مورد نیاز برای دریافت مراقبت‌های پزشکی در زبان آلمانی

رجوع به دکتر یا بیمارستان چیزی هست که امیدواریم هیچوقت برایمان پیش نیاید وقتی‌ به خارج سفر می‌کنیم، اما متاسفانه این اتفاق مکرر تر از آنچه انتظار داریم پیش میاید. عبارات و لغات ذیل به شما در شرایط ذکر شده کمک می‌کند