واژه: wenno

واژه‌ی: agsabongagawidagtalonapaladal