واژه: sapulem

واژه‌ی: adayoaramatagtaolagsipudawis