واژه: Sangsangitko

واژه‌ی: ania/anaasino/asinnoadoapoading