واژه: nangato

واژه‌ی: ania/anaasino/asinnoadoapoading